Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden

Artikel1 : De navolgende verkoopsvoorwaarden gelden zonder uitzondering voor de gehele verkoop en levering : afwijkingen zijn dan alleen bindend, indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd, en voorwaarden door de en/of onze klanten zijn voorgeschreven zullen slechts nagekomen worden voor zover ze niet in strijd zijn met onze voorwaarden.

Artikel 2 : De toezending van enkel een prijstarief of bestek is niet als aanbieding te beschouwen en verplicht ons niet tot levering of uitvoering.

Artikel 3 : De in de prijslijst genoemde voorwaarden zijn vrijblijvend en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden: evenzo zijn de technische specificaties op prijstarieven, catalogi en afbeeldingen, vatbaar voor wijzigingen op elk ogenblik, zonder voorafgaande verwittiging en zonder verplichting de geleverde of bestelde goederen aan te passen.

Artikel 4 : Bestellingen zijn slechts na schriftelijke bevestiging aanvaard en elke bestelling of overeenkomst aangegaan met één van onze afgevaardigden, is slechts geldig na schriftelijke bekrachtiging van de koper.

Artikel 5 : Alle aanvaarde bestellingen worden uitgevoerd tegen de prijzen, die op de dag van de levering gelden.

Artikel 6 : Alle goederen worden verzonden op risico van de koper, zelfs bij vrachtvrije verzending: de wijze van verzending wordt door de verkoper bepaald.

Artikel 7 : De bepaling van een leveringstermijn is slechts ter aanduiding gegeven en in geval van vertraging door welke oorzaak dan ook, kan geen vordering in betaling van schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst gegrond zijn.

Artikel 8 : Montage en aansluiting geschieden steeds op kosten van de koper; wanneer een vakman of monteur vereist is, worden hiervoor alle kosten in rekening gebracht, inzonderheid werkuren, verplaatsingstijd en reiskosten.

Artikel 9 : De verkoper heeft steeds het recht alle niet-franco terugzendingen te weigeren

Artikel 10 : De waarborg van 2 jaar neemt een aanvang bij de levering, desgevallend bij de opstelling van de goederen door de zorgen van de verkoper, doch geenszins bij het eerste gebruik. In het eerste gebruik. In geval van bewijs van gebrek of afwijking, in de hoedanigheid van de geleverde goederen is de aansprakelijkheid van de verkoper, met uitsluiting van iedere vorm van vergoeding, naar keuze van de verkoper, beperkt tot het volgende :

- ofwel de vervanging, op een nader overeen te komen leveringstermijn van de gebrekkige of in kwaliteit afwijkende goederen, door nieuwe van dezelfde soort;

- ofwel de terugbetaling van de koopprijs van die goederen, waarvan bewezen zou geweest zijn dat zij gebrekkig zijn of in hoedanigheid afwijken.

Schakelaars, ventielen, thermometers, thermostaten, kranen, relais, verwarmingsstaven en alle onderdelen die een normale sleet onderhevig zijn, zijn steeds uit de waarborg uitgesloten.

Transportkosten en uitbouwkosten zijn nooit in de waarborg inbegrepen.

Artikel 11 : De waarborg vervalt wanneer de koper aan contractuele verplichtingen tekort gekomen is, inzonderheid stipte betaling, en evenzo ingeval de koper zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de verkoper zelf of door derden aan de geleverde goederen heeft laten herstellen of wijzigen.

Artikel 12 : Alle klachten dienen behoorlijk gemotiveerd te worden en schriftelijk uiterlijk binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur, aan de verkoper gemeld te worden; zij geven in geen geval het recht op wijziging van de verkoopsvoorwaarden.

Artikel 13 : De koper wordt slechts eigenaar van de geleverde goederen, wanneer hij ze volledig betaald heeft, en in ieder geval ontzegt hij zich het recht, deze goederen te vervreemden tot zolang; elke tekortkoming aan laatst gezegde beschikking stelt de koper bloot aan een gerechtelijke vervolging op grond van art. 491van het Strafwetboek.

De verkoper heeft derhalve het recht onbetaalde goederen, zonder meer, op elke ogenblik terug te nemen en de koper ziet af van het recht, de goederen in geval van inbouw, als onroerend te beschouwen.

Artikel 14 : Bij elke verslechtering in de financiële situatie van de klant, of bij wanbetaling van een factuur, hebben wij het recht de overeenkomst te verbreken, waarborgen te eisen en/of de nog resterende leveringen op te schorten, zonder enige formaliteit en onder voorbehoud van al onze rechten. Bij wanbetaling van een vervallen som worden alle andere nog niet vervallen bedragen onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 15 : Alle rekeningen zijn betaalbaar in Essen, in de winkel, of op bankrekening, contant na ontvangst, zonder enige aftrek of schuldvergelijking. Bij niet betaling binnen de 30 dagen na de datum van de rekening, is steeds van rechtswege, zonder aanmaning, een overeengekomen een verwijlintrest verschuldigd van 3% boven de basisrentevoet van de Nationale Bank van België, op het bedrag van de factuur of op het onbetaald gebleven saldo ervan.

Artikel 16 : In geval van niet betaling binnen de termijn van 30 dagen na factuur, behoudt de verkoper zich het recht voor om de koper (of hij die voor de betaling moet instaan, of borg staat) een ter post aangetekende aanmaning te richten inhoudende een verzoek om binnen de 10 dagen schriftelijk te berichten:

- of de schuld al dan niet betwist wordt, en zo ja, waarom

- dan wel of er uitsteltermijn voor de betaling gevraagd wordt.

Artikel 17 : Het is tussen partijen overeengekomen dat het niet binnen de 10 dagen beantwoorden van de bij vorig artikel voorziene aanmaning, of het verder onbetaald laten van de factuur of het saldo ervan, van rechtswege, en zonder verdere aanmaning, de verhoging van het verschuldigd bedrag voor gevolg heeft, en zulks met 12% en een minimum van € 74,37,- ten titel van forfaitaire, conventionele, onverminderbare schadevergoeding, ongeacht de andere kosten en vergoedingen, die verschuldigd zouden zijn bij het gebeurlijk instellen van een gerechtelijke vordering.

Artikel 18 : Zo de betalingsvoorwaarden niet worden geëerbiedigd, behoudt de verkoper zich het recht zonder enige verdere verwittiging, de overige of met andere bestellingen verband houdende leveringen, stop te zetten.

Artikel 19 : Voor alle betwistingen, kunnende voorspruiten uit de overeenkomst, waarvan de rekening het bewijs is, alsmede voor deze die betrekking hebben op de uitvoering door partijen van hun verbintenissen en evenzo wanneer de vordering gesteund zou zijn op een aanvaarde wisselbrief of orderbrief, zijn alleen de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

Artikel 20 : Recyclagebijdrage

Overeenkomstig de bepalingen van de milieubeleidsovereenkomsten betreffende de uitvoering van de aanvaardingsplicht voor afgedankte elektrische en elektronisch apparaten, gesloten tussen enerzijds het Brussels Hoofdstedelijk gewest, het Vlaams gewest en het Waalse gewest en anderzijds de representatieve organisaties die de industrie en distributie vertegenwoordigen, zal Electro Javado bvba als aparte post op de factuur de zgn. wettelijke recyclagebijdrage, goedgekeurd door de gewestelijke autoriteiten, in rekening brengen met betrekking tot de producten die onder het toepassingsgebied vallen van de gewestelijke reglementering inzake aanvaardingsplicht. De gebruikelijke kortingen, al dan niet vermeld in deze algemene verkoopsvoorwaarden zin niet van toepassing op deze wettelijke recyclagebijdragen.

Anker

[]